Zmenšiť textZväčšiť text

VÝZVA - DAŇOVÉ PRIZNANIE K MIESTNEJ DANI

 23.01.2024

Obec Rešica, ako správca miestnych daní a poplatkov, vyzýva občanov, ktorým v roku 2023  vznikla daňová povinnosť, aby si podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2024 a to osobne na obecnom úrade, poštou alebo cez e-schránku cez slovensko.sk

Priznanie podávajú daňovníci :

  • ktorí na území obce Rešica v roku 2023 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť, a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľnosti k 1.1.2024
  • ktorým v roku 2023 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
  • ktorí v roku 2023 začali užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  • ktorým sa v roku 2023 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  • ktorí majú uzatvorený dlhodobý nájomný vzťah k nehnuteľnosti zapísaný v katastri nehnuteľností,
  • Daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve a daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od právoplatnosti dedičského konania alebo dražby.

Daňové priznanie za psa:

- podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť a podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Od 1.9.2023 došlo k zmene tlačív  na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Nové tlačivá sú zverejnené na stránke:

POUČENIE

DAŇOVÉ PRIZNANIE FORMULÁR 09_2023


Zoznam aktualít: