Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.resica.sk spravuje Obec Rešica a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rešica

Adresa:
Obecný úrad Rešica
Rešica 112
044 73 Rešica

IČO: 00 324 647
DIČ: 2020751282

 

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK82 0200 0000 0000 2082 8542 

 

Samosprávny kraj: Košický

Okres: Košice okolie
Región: Košický
Počet obyvateľov: 343 (aktualizované 13.12.2022)
Rozloha: 1249 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1319

Podateľňa: podatelna@resica.sk

Starosta: Ondrej Weiser

Tel.: 055 / 202 34 56
E-mailstarosta@resica.sk

Sekretariát: Andrea Maďarová
Tel.:
 055 / 466 51 48
E-mailsekretariat@resica.sk

Všeobecné informácie a informácie o napĺňaní webového sídla: sekretariat@resica.sk

Kompetencie:
Obec Rešica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rešica je zriadený v: Obec Rešica, Obecný úrad Rešica 112, 044 73 Rešica

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.30
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok Nestránkový deň  
Piatok 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00

 

Adresa "Spoločný obecný úrad":

Bartalošova 16
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4603222
fax: 055 4898528
spolocnyurad@moldava.sk

Stavebný úrad: Obec Rešica, Obecný úrad Rešica 112, 044 73 Rešica

Samostatný odborný referent pre úlohy na úseku ochrany životného prostredia, územného konania a stavebného poriadku Spoločného obecného úradu Moldava nad Bodvou

Ing. Beáta Schwartzová 0905 701 562 schwartzova.beata@moldava.sk


 

INFORMÁCIA
o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín
v znení neskorších predpisov

Obec Rešica, so sídlom Rešica č. 112, 044 73 Rešica,
oznamuje,
že občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom maďarský jazyk.

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU
K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

- Právo vo vzťahu k Obci Rešica komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane   predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného , povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
- Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).
Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

- Obec Rešica poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
- Rozhodnutie Obce Rešica v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla  2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
-  Povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).–
- Obec Rešica poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

 

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menššiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.

 

T Á J Ě K O Z T A T Ó

a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről hivatalos érintkezésben

a nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, későbbi jogszabályokkal módosított 184/1999 sz. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében

 

Közigazgatási szerv neve: Reste Község

 

Működés helye: Községi hivatal Reste

                                                                                                                             

KISEBBSÉG NYELVE, amelyet a

Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó

polgárai ezen szervvel történő

hivatalos érintkezés során használhatnak: magyar nyelv.

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ POLGÁRÁINAK JOGAI:

 

– a kisebbségi nyelv használatához való jog a Reste Község történő szóbeli és írásos érintkezés során, ideértve az írásbeli okiratok és bizonyítékok benyújtását.

– a közigazgatási szervnek a kisebbségi nyelvű beadványra kisebbségi nyelven is adott válaszához való jog, ideértve a közigazgatási eljárásban hozott határozat kisebbségi nyelven is történő kiadásának kérelmezési jogát (2012. július 1-jétől), valamint a kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat*, házassági anyakönyvi kivonat*, halotti anyakönyvi kivonat*, engedély, jogosítvány, igazolás, vélemény és nyilatkozat kiadásának kérelmezéséhez való jogot (a többi közokiratra ez a jog nem vonatkozik) kisebbségi nyelven is (2012. július 1-jétől). Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő.

– kétnyelvű, mégpedig államnyelvű és kisebbségi nyelvű hivatalos formanyomtatvány igényléséhez való jog, (2012. július 1-jétől).

A kisebbség nyelvén történő ügyintézésre ugyanazok a határidők vonatkoznak, mint az állami nyelven történő ügyintézésre.

 

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELEZETTSÉGEI:

 

– Reste Község a kisebbségi nyelven írott beadványra az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is választ ad. Kétség esetén a közigazgatási szerv államnyelvű válasza a döntő. A közigazgatási szerv azon válasza, amely közokiratnak minősül, az államnyelven mellett csak abban az esetben kerül kiadásra kisebbségi nyelven is, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, véleményről és nyilatkozatról van szó.

 

– kisebbségi nyelvű beadványra kezdődő eljárás esetén vagy kérelemre a Reste Község által a közigazgatási eljárásban hozott határozatot államnyelv mellett kisebbségi nyelvű hiteles fordításban is kiadja (2012. július 1-jétől),. Kétség esetén a határozat államnyelvű szövege a döntő.

– Az engedélyek, jogosítványok, igazolások, vélemények és nyilatkozatok kérelemre kétnyelvűen kerülnek kiadásra, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven. Kétség esetén a közokirat államnyelvű szövege a döntő (2012. július 1-jétől).

– A Reste Község hatáskörében kiadott hivatalos formanyomtatványokat kérelemre kétnyelvű formában is a polgárok rendelkezésére bocsátja, mégpedig államnyelven és kisebbségi nyelven (2012. július 1-jétől).

 

Reste Község a magyar nyelv használatának lehetőségét a következő módon biztosítja:

 

  • kérésre személyesen a felelős alkalmazottakkal

Amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárának sérült a kisebbségi nyelv szóbeli és írásbeli érintkezésben történő használatához való joga (a törvény 7b §-a), erről a tényről értesítheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának Nemzeti Kisebbségek Főosztályát, amely közigazgatási eljárást indít az ügyben.

 

Reste, 2019. november 15-én