Súčasnosť

Na ploche cca 1070 ha sa pestujú prevažne obilniny, kukurica, cukrová repa, repka olejná a kŕmne zmesi. Podniká tu aj niekoľko samostatne hospodáriacich roľníkov. Známy je tradičný domáci chov hovädzieho dobytka.

Z celkového počtu obyvateľov, okolo 375, sa drvivá väčšina hlási k maďarskej národnosti. Ostatní sú slovenskej národnosti.
Väčšina je rímskokatolíckeho vierovyznania. Menšiu časť tvoria veriaci reformovanej cirkvy.

V obci je v prevádzke materská škola. Do základnej školy žiaci dochádzajú do obce Buzica.